کتاب قوانین طلایی گرامر تافل

کتاب قوانین طلایی گرامر تافل

این کتاب دارای 135 صفحه و مشتمل بر 52 قانون طلایی است.

60,000 تومان

توضیحات

 

بخشی از فهرست کتاب:

 

  • قانون طلایی 1: فاعل و فعل کامل در یک جمله
  • قانون طلایی 2: مفعول حرف اضافه
  • قانون طلایی 10: موصول that به جای موصولات دیگر
  • قانون طلایی 20: جمع یا مفرد بودن عبارات کمی
  • قانون طلایی 30: شکل افعال بعد از افعال مودال
  • قانون طلایی 40: مطابقت مرجع با ضمیر
  • قانون طلایی 50: حروف اضافه مخصوص همره با افعال یا صفات
  • قانون طلایی 51: فرق do و make
  • قانون طلایی 52: کاربرد دقیق کلمات مشابه