ثبت نام ترم زمستان 1400
ثبت نام ترم زمستان 1400

اهداف ایزیک


ایجاد انگیزه در افراد برای تغییر زندگی
آموزش مهارت ارتباطات بین المللی
تغییر نگرش با یادگیری یک زبان خارجی
حذف آموزش سنتی